Kezdőlap

Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep akcióterületen

Szerződött támogatás összege: 43.758.417 Ft

Támogatás mértéke : 100 %

 

 

 

 

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt szakmai-műszaki tartalma :Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából Közösségfejlesztési programok Nyilvános közösségi beszélgetések szervezése, Családi szabadtéri-játszótéri játszóházak meghirdetése kapcsán. Itt a résztvevők tájékoztatása a program céljairól, tervezett lépéseiről és a részvétel lehetséges módjairól. A közösségi felmérés eredményeinek bemutatása. Közösségi felmérés: Szociális ellentétek felderítése a helyi lakosok között. Közbeszéd és a párbeszéd megváltoztatása, információ áramoltatás. A városrészen élők egy csoportja a lakosság véleményét kérte a közösség ügyeiben. A munka során kialakult a településrészen a helyi emberekből egy olyan „aktív mag”, akiknek később meghatározó szerepük lehet a helyi folyamatok alakulásában. A felmérés a bizalomépítés munkaeszköze is egyben, lehetőséget adott arra, hogy a  helyben élők véleményt mondjanak saját környezetükről, illetve részt vállaljanak annak formálásában. Az újtelepi szegregátumok valamennyi utcájában közösségi interjúkkal és közösségi beszélgetésekkel folytattuk a munkánkat, a közösségi kérdőívek és beszélgetések, valamint interjú készítése történt, a felmérés eredményeit feldolgoztuk. Fiatalok megszólítása és bevonása történt: – hogy a fiatalokban kialakuljon a közösségi attitűd, bevonhatóak és motiváltak legyenek helyi cselekvések tervezésére, megvalósítására ifjúsági közösségi munkával. Az Újtelepen élő középiskolás diákok bevonása valósult meg a Fejlesztői műhely tevékenységébe- roma és nem roma fiatalok bevonása és aktivizálása. Fejlesztői műhely zajlott– a felmérésben résztvevőknek, a kialakuló aktív mag tagjainak. Célja a közösségfejlesztés szemléletének, cselekvési technikáinak elsajátítása volt, valamint az egymás iránti bizalom megteremtése. Bátorítás, informálás, kapcsolatépítés, az érdeklődés fenntartása.

Részben az előzetes kérdőíves igényfelmérésre és a közösségi felmérés eredményeire alapozottan kijelölésre kerül 3 terület, melyre közösségi tervezést indítottunk. 3 nagy közösségi aktivitást igénylő, a teljes Újtelepet érintő program megvalósítására “Jövőműhely” módszerrel került sor. A helyi közösség által kivitelezett (mentorált) közösségi események megvalósítása történt. Az érintett lakosság bevonását, beilleszkedést segítő programok, akciók valósultak meg. A roma és a magyar kultúra bemutatása tematikus Példakép program keretében zajlott. A tervezett fejlesztések elfogadását segítő programok kerültek lebonyolításra.. A szociális munka az egész projekt időtartamát végig kísérte. Középiskolások kötelező közösségi szolgálatára volt lehetőség az akcióterületen belül.

Az akcióterületen dolgozó szociális munkás, illetve asszisztens felvétele megtörtént, a munka folyamatos volt.  A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 1 fő főállású és 4 fő fél állású szociális munkást foglalkoztatott, akiknek feladata kifejezetten az akcióterületen élők segítése volt. Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény feladatainak kiterjesztése megtörtént. Az akcióterületen élő közmunkások helyben történő foglalkoztatásának segítése megvalósult.  A közmunka programban résztvevő akcióterületi lakosság számára a feladatok olyan módon való kiosztásának erősítése, hogy azoknak egy részét lakókörnyezetük közelében tudták ellátni. Helyi üzemekbe, gyárakba, foglalkoztatókhoz látogatások szervezése történt két alkalommal.

A projekt keretében olyan képzések megvalósítása zajlott, amelyek a szegregált területeken élők számára elkészített egyéni fejlesztések alapján az itt élők helyzetét jelentősen javították.

A kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés és oktatás fejlesztés keretén belül az Újtelepi tagóvoda által megvalósítandó programok valósultak meg a beszerzett eszközök segítségével.

Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok zajlottak.

Bűnmegelőzési stratégia és cselekvési terv került kidolgozásra a Szeghalmi Rendőrkapitányság szakembereinek bevonásával.

Projekt  befejezési dátuma: 2021.08.01.

Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003