Pályázati felhívás!

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § valamint a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján pályázatot ír ki magasabb vezetői (igazgató) álláshelyre, a Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői munkakörének betöltésére, mivel az intézményben a magasabb vezetői megbízás időtartama 2022. április 30-án lejár.

 

Pályázati felhívás

 

Szeghalom Város Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

 

Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) beosztás betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony létesítése vagy megléte szükséges.

 

Betöltendő munkakör: közművelődési szakember

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2022. május 1 – 2027. április 30-ig

 

A munkavégzés helye: Szeghalom, Tildy u. 30.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény integrált intézmény – a Művelődési Központ, a Városi Sportcsarnok és Sporttelep, a Várhelyi Ifjúsági Tábor, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – vezetése. Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakoztatásához megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális érdekek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása, igényeknek megfelelő sport szolgáltatások kialakítása.  A városi könyvtár rendeltetésszerű működésének, nyilvános könyvtári ellátás feltételének biztosítása. A könyvtár feladatainak megfelelő ellátása, képviselete, a könyvtári munka minőségelvű igazgatása, szervezése, fejlesztése a könyvtárhasználók igényeinek megfelelő könyvtári szolgáltatások kialakítása. Egyben gondoskodik a muzeális gyűjtemény anyagainak gyarapításáról, illetve annak szakszerű megőrzéséről, kezeléséről, nyilvántartásáról. Az intézmény feladatkörébe tartozó, illetve az intézményi épület kihasználtságára irányuló programok szervezése.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel
 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
 • felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a nem felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás tanfolyam két éven belüli elvégzése
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

 

Előnyt jelent:

 • Kommunikációs szakirányú végzettség. Az intézmény összetettsége, széles körű feladatellátása végett szükségessé vált egy olyan személy, aki – átfogó koncepció jegyében – gondoskodik az intézmény, különböző szintű kommunikációs kapcsolatairól, odafigyel a megfelelő belső és külső kommunikációra egyaránt. Ezen kommunikációs folyamatokat irányítja, szervezi, összehangolja. A vezetői feladatok mellett a PR tevékenység a reklám és a marketing kommunikációra is kellő figyelmet fordít. Ismeri az online közösségi tereket, kapcsolatot ápol a médiával ezzel elősegítve az intézmény népszerűségét, a lakosság figyelmének felhívását a kultúrára, szabadidős tevékenységekre minden korcsoportot illetően.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • a szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata
 • az akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, vagy szándéknyilatkozat a tanfolyamnak a megbízást követő két éven belüli elvégzéséről
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt, valamint az abban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja

 

A munkakör betöltésének időpontja: 2022.05.01.

 

A pályázat benyújtásának határideje: A Belügyminisztérium Személyügyi Központ internetes honlapján történő közzétételtől számított 30 nap.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Macsári József polgármester T: 66/371-611

 

A pályázat benyújtásának módja:

– személyesen Macsári József polgármester részére

– postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata Macsári József polgármester 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYVEZETŐ”

 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követő 30. nap.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

– Közigállás honlapja:.https://kozigallas.gov.hu

– Szeghalom város honlapja: www.szeghalom.hu

– Sárrét -TV Szeghalom

 

 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat a pályáztató által összehívott szakmai bizottság és az Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.