Pályázati felhívás Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás

 

Pályázati felhívás

Szeghalom Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ

igazgatói (magasabb vezetői) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony létesítése vagy megléte szükséges.

Betöltendő munkakör: közművelődési szakember

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2019. október 1 – 2024. szeptember 30-ig

A munkavégzés helye: Szeghalom, Tildy u. 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ integrált intézmény –a Művelődési Központ, a Városi Sportcsarnok és Sporttelep, az Ambrus Mozgó, valamint a Várhelyi Ifjúsági Tábor – vezetése. Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakoztatásához megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális érdekek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása, igényeknek megfelelő sport szolgáltatások kialakítása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel
 • felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás tanfolyam két éven belüli elvégzése
 • magyar állampolgárság
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • a szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata
 • az akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, vagy szándéknyilatkozat a tanfolyamnak a megbízást követő két éven belüli elvégzéséről
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt, valamint az abban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja

A munkakör betöltésének időpontja: 2019. október 1.

A pályázat benyújtásának határideje: A Belügyminisztérium Személyügyi Központ internetes honlapján történő közzétételtől számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Macsári József polgármester T: 66/371-611

A pályázat benyújtásának módja:

– személyesen Macsári József polgármester részére

– postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata Macsári József polgármester 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYVEZETŐ”

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követő 30. nap.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

– Közigálláshonlapja:.https://kozigallas.gov.hu

– Szeghalom város honlapja: www.szeghalom.hu

– Sárrét -TV Szeghalom

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat a pályáztató által összehívott szakmai bizottság és az Önkormányzat Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottsága véleményének kikérésével Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.