Szeghalom Város honlapja

 Szeretettel köszöntöm Önt a magam és Szeghalom Város lakói nevében abból az alkalomból ,hogy az Internet varázslatos világában ránk talált.

Macsári József polgármester

Elérhetőségünk

Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

 

Ügyfélfogadási időpontok

hétfő
08:00 - 16:00
kedd
08:00 - 12:00
szerda
Z Á R V A
csütörtök
08:00 - 16:00
péntek
08:00 - 12:00
szombat
Z Á R V A
vasárnap
Z Á R V A

Sárréti Civilek

A térségi civil honlap működtetője a Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége, tovább az oldalra www.sarreticivilek.hu!


Civil rendelet


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
civil szervezetek támogatására

A pályázat célja: Szeghalom Város Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek 2014. évi támogatása

Pályázhatnak: Szeghalom Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

 1. egészségmegőrzés
 2. szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése)
 3. kulturális tevékenység
 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés
 5. ismeretterjesztés
 6. testvér-településsel kapcsolatos tevékenység
 7. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
 8. gyermek- és ifjúságvédelem
 9. közrend, közbiztonság védelme
 10. sport, tömegsport

 Támogatás formája:

 1. a civil szervezetek működési támogatása
 2. a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
 3. a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása

 Támogatás nyújtásának feltételei:

 1. a pályázónak nincs lejárt köztartozása
 2. a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt
 3. nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés       megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás
 4. a pályázó rendezvényein Szeghalom Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel
 5. tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás
 6. civil szervezet alapdokumentumai

-         Azoknak a civil szervezeteknek, melyek benyújtották alapdokumentumaikat, és gondoskodnak azok folyamatos aktualizálásáról, a pályázatokhoz nem kell az alapdokumentumokat csatolniuk, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.

 1. az adott pályázati felhívásra egy civil szervezet csak egy pályázat benyújtására jogosult

 

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a. az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,

b. a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati       cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét,

c. a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,

d. az igényelt támogatás átutalásának, részletekben utalandó támogatás esetén a részletek   átutalásának pontos idejét.

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatokat Szeghalom város polgármesteréhez - 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. - kell benyújtani papír alapon írásban  hét példányban a mellékletekkel együtt.

Apályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28.

Hiánypótlásra nyitva álló idő: egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 nap.

A pályázat elbírálásának rendje: A beérkezett pályázatokat a kiíró bizottság, alapítvány által benyújtott pályázatot a Képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásától számított 30 napon belül.

Az eredményről történő értesítés módja, határideje: postai úton, a döntéstől számított 8 napon belül. Továbbá a biztosított támogatásról készült tájékoztató közzététele az Önkormányzat honlapján.

 

A szerződéskötésre vonatkozó szabályok: A támogatásról szóló döntés alapján a civil szervezettel támogatási szerződést kell kötni. A szerződésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a szerződést kötő felek pontos megnevezése,

b) a támogatásról szóló döntés száma, a döntéshozó megnevezése,

c) a támogatott cél pontos meghatározása,

d) a támogatás összege,

e) a támogatás átutalásának, részletekben utalandó támogatás esetén a részletek átutalásának határideje,

f) a támogatásról történő elszámolás határideje, módja.

 

A támogatás igénybevételének módja: Az Adatlapon szereplő bankszámlaszámra történő átutalással.

 

Az elszámolható költségek köre és az elszámolás módja, határideje:

A civil szervezet a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő január 31-ig köteles elszámolni.

A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.

A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „……….. Ft ……….. számú szerződés Szeghalom Város Önkormányzatával kötött szerződése terhére elszámolva”, majd el kell látni a civil szervezet képviselőjének aláírásával, dátummal. A számlákat ezt követően le kell másolni, majd a másolatokra rá kell írni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.”, valamint el kell látni a képviselő aláírásával, dátummal.

Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási megállapodásban meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni. Sportegyesületek esetében elfogadható a számlával/számlákkal el nem számolt összegre vonatkozóan az egyesület tárgyév december 31-i bankszámla kivonatának hitelesített másolata is.

Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott nem a támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően használta fel a kapott támogatást vagy egy részét, a támogatott köteles a polgármester felszólításától számított 8 napon belül az önkormányzat részére egy összegben visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét.

Az ellenőrzés módja: A támogatás felhasználását a polgármester a jegyző útján – a bemutatott számlák alapján – a tárgyévet követő év február 20-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a tárgyévet követő év márciusi rendes ülésén írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A pályázathozcsatolandó mellékletek:    

 • Adatlap
 • Nyilatkozat
  • a közzétételről;
  • arról, hogy a pályázó civil szervezetnek nincs köztartozása;
  • nyilatkozata közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
  • arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató általi ellenőrzéshez hozzájárul;
  • arról, hogy a támogatásból szerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi.
 • Nyilatkozat arról, hogy a korábban benyújtott alapdokumentumok tartalmában változás nem történt.

Az elszámoláshoz szükséges mellékletek:

 • Útmutató a beszámoló elkészítéséhez
 • Bizonylatösszesítő

Tájékoztató információk:

Adatlap

Nyilatkozat 1.

Nyilatkozat 2.

Útmutató

Bizonylatösszesítő

Képgaléria

Látnivalók

Szálláshelyek

Vendéglátás