2014. április 19. szombat -   Emma napja van - holnap Tivadar napja lesz.

Településünk
   

Önkormányzat
 
· E-időpont foglalás
· Tervezetek, előterjesztések
· Képviselő testület
· Hatályos rendeletek
· Testületi jegyzőkönyvek
· Polgármesteri hivatal
· Ügyintézés, ügyleírások
· Közérdekű adatok
· Kitüntetettek
· Hirdetmények
· Vélemények, panaszok kezelése
 

Szervezetek
 
· Közszolgáltatók
· Egészségügyi ellátás
· Oktatási intézmények
· Pénzintézetek
· Közművelődés és sport
· Hivatalok
· Civil szervezetek
· Egyéb
 

Gazdaság
 
· Nyertes pályázatok
· Közbeszerzések
· Befejezett beruházások
· Befektetési lehetőségek
· Infrastruktúra
· Menetrendek
· Ipari Park
 

Turizmus
 
· Vendéglátás
· Szálláshelyek
· Látnivalók
 
 
Hírek, Információk
Tavaszi hangverseny »

 

Megye futás 2014 »

 

Felhívás »

 

Hirdetmény »

Szeghalom Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján, vagy cserelakásként önkormányzati lakás bérlőjének pályázati eljárás keretében bérbeadja az alábbi bérlakásait.

 

-         Szeghalom, Újtelep XIII. u. 1. sz. 10. ajtó alatti, 35,67 m2 alapterületű, 1 szobás komfortos lakást, melynek bérleti díja 7.134.- Ft./hó. A lakás állapota, jó.

-         Szeghalom, Újtelep XIII. u. 1. sz. 11. ajtó alatti, 31,70 m2 alapterületű, 1 szobás komfortos lakást, melynek bérleti díja 6.340.- Ft./hó. A lakás állapota, jó.

 

A lakásbérlet időtartama 1 év, amely meghosszabbítható.

A lakások előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők.

A pályázati ajánlatot szeghalmi állandó lakosok, az arra rendszeresített, a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető formanyomtatványon 2014. április 8-április 15-én, 12,00-óráig személyesen adhatják be a Polgármesteri Hivatal II.em. 57. sz. irodájában. Egy pályázó egyidejűleg több lakásra is nyújthat be pályázatot. Minden lakásra külön kell pályázni a sorrendiség megjelölésével.

A pályázatok elbírálásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt legkésőbb 2014. április 30-ig.

A pályázattal szociális rászorultsággal kapcsolatos további részletes információ a Polgármesteri Hivatalban Dr. Pénzely Erika jegyzőtől és Valastyánné Győri Piroska aljegyzőtől kapható. (T.: 66/371-611.)

Majális »

 

Felhívás »

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 39/2014. (III. 24.) önkormányzati határozatával az óvodába történő jelentkezés időpontját a 2014/2015. tanévre az alábbiak szerint határozza meg:

2014. április 28-án (hétfőn)        7.30-tól  16.00 óráig

2014. április 29-én (kedden)       7.30-tól  16.00 óráig

2014. április 30-án (szerdán)     7.30-tól  16.00 óráig

 

A beiratkozás helye:

 

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Szeghalom, Petőfi u. l. sz.

/ emeleti iroda /

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas

-         a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót

-    lakcímet igazoló hatósági igazolványt

-         TAJ kártyát

A szülő részéről:

          -    a személyi azonosító igazolványt

          -    lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

 

Bölcsődei beiratkozás ugyanebben az időpontban

Helye: Kossuth u. 5. sz. / a Bölcsőde épülete /

 

A bölcsődei beiratáshoz szükség van a gyermek személyazonosítására alkalmas

          -    születési anyakönyvi kivonatra

          -    lakcímet igazoló hatósági igazolványra

          -    TAJ kártyára

A szülő részéről:

          -    személyi azonosító igazolványra

          -    lakcímet igazoló hatósági igazolványra

          -    jövedelem nélküli munkaviszony igazolására. 

 

Pótbeíratás:

2014. május 5-én (hétfőn) 7.30-tól 16.00 óráig

   

                                                                                       Macsári József s.k.

                                                                                          polgármester 

Tájékoztató »

T Á J É K O Z T A T Ó

a Szeghalmi Települési Értéktárról

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 108/2013. (IX. 30.) sz. határozatával döntött a települési értéktár létrehozásáról, mely része lesz a Békés megyei értéktárnak.

 

A Szeghalmi Települési Értéktár Szeghalom területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy segítsenek a helyi értéktárat  tartalommal megtölteni.

 

Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti

érték a települési értéktárba.

 

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényhatározza meg az alábbiak szerint.

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely

- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,

- jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,

- hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

Tájékoztató »

175 éves a füzesgyarmati, Gacsári Krónika”  

              

  Tájékoztató

 

     Megjelent a „175 éves a füzesgyarmati Gacsári Krónika” című gyűjteményes mű, amely magába foglalja „A Füzes Gyarmati Helvéziai Hitvallású Szent Ekklézsiának Krónikája” című művet és az íróját, Gacsári Istvánt méltató írásokat és idézeteket, valamint először jeleníti meg egyben, a 175 éves Krónika teljes, eredeti szövegét, nyomtatásban.

   Gacsári István helytörténeti írása nemcsak Füzesgyarmat, hanem a környező települések számára is pótolhatatlan értéket képvisel.

   Munkásságával bepillantást enged történelmükbe és népük életébe.

   Családkutatáshoz is jelentős forrásanyagot hozott létre. Gacsári István Krónikája egyedülálló a maga nemében. Lelkipásztori hivatása révén, személy szerint ismerte szülőföldje népét.

   Mintegy 176 családot sorol fel, származási helyük közlésével. Több mint 20 megye 110 helységét nevezi meg, melyek, főként Füzesgyarmat környéki települések. Ezek közül csak néhányat sorolok fel: Pl. Bajom, Ványa, Szerep, Körösladány, Bucsa, Szeghalom, Udvari, Vésztő stb., de távolabbi helyeket is megnevez, mint Debrecen, Beregszász, Kassa, stb. 

   Név szerint felsorolja az 1700-as évek és az 1800-as évek elején, valamennyi, fontos hivatalt betöltők nevét, származásuk helyét. Sok esetben a család történetéről is közöl ismereteket. Ezzel, jelentős segítséget  ad,  a  ma 
Tájékoztató »

Tájékoztatjuk hogy a Szeghalmi Járásbíróság félfogadási (panasznapi) rendje megváltozik.

2014. február 17. napjától kezdődően a félfogadás csütörtökön 9,00 órától 12,00 óráig tart.

 

dr. Pénzely Erika

jegyző

Tájékoztató »

 

Pályázati felhívás »

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
civil szervezetek támogatására

A pályázat célja: Szeghalom Város Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek 2014. évi támogatása

Pályázhatnak: Szeghalom Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

 1. egészségmegőrzés
 2. szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése)
 3. kulturális tevékenység
 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés
 5. ismeretterjesztés
 6. testvér-településsel kapcsolatos tevékenység
 7. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
 8. gyermek- és ifjúságvédelem
 9. közrend, közbiztonság védelme
 10. sport, tömegsport

 Támogatás formája:

 1. a civil szervezetek működési támogatása
 2. a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
 3. a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása

 Támogatás nyújtásának feltételei:

 1. a pályázónak nincs lejárt köztartozása
 2. a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt
 3. nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés       megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás
 4. a pályázó rendezvényein Szeghalom Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel
 5. tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás
 6. civil szervezet alapdokumentumai

-         Azoknak a civil szervezeteknek, melyek benyújtották alapdokumentumaikat, és gondoskodnak azok folyamatos aktualizálásáról, a pályázatokhoz nem kell az alapdokumentumokat csatolniuk, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.

 1. az adott pályázati felhívásra egy civil szervezet csak egy pályázat benyújtására jogosult
Rendőrségi Hírlevél »

Állatlopások megelőzése!

Hírlevél olvasása itt!

 

Vegyszerlopások megelőzése!

Hírlevél olvasása itt!

TÁJÉKOZTATÓ »

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetés alóli mentesülésének részletes feltételeiről

 

A Magyar Közlöny 111. számában megjelent a Kormány 243/2013 (VI.30) rendelete a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól, amely 2013. július 2-án lép hatályba.

A kedvezmény igénybe vételére azon mezőgazdasági termelő jogosult, amely – gazdálkodási formának megfelelően – a rendelet 1. vagy 2. mellékletében található ÖVTJ / TEÁOR kódoknak megfelelő tevékenységek egyikét fő tevékenységként végzi és legutolsó lezárt évi eredmény kimutatása szerinti árbevételének / beszámolója vagy egyszerűsített éves beszámolója szerinti konszolidált nettó árbevételének legalább 50%-a a rendelet mellékletében felsorolt mezőgazdasági tevékenységekből származik. A termelői csoportok és termelői szervezetek közül azok jogosultak a kedvezményre, amelyek a 2. mellékletben meghatározott tevékenységet végzik.

A rendelet 1. és 2. melléklete szerinti mezőgazdasági tevékenységek:

Tájékoztató »

Tájékoztató a súlyosan mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó-kedvezmény megváltozott feltételeiről

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §. f.) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érő, nem személy-taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig illeti meg mentesség.

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. évtől megváltoznak a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadó –kedvezmény feltételei.

 

Az új kormányrendelet szabályaiból következően 2013. évtől az ún. „7 pontos igazolással” , illetőleg a Korm. rendelet 2012. március 30-án hatályos 7. § ac.) alpontja szerint szakértői szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak.

A súlyos mozgáskorlátozottság tényének igazolására 2013-tól elfogadható dokumentumok:

 • A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (jogelődje: ORSZI) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolata;
 • A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló szakhatósági állásfoglalás szakvéleményének másolata (az 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság);
 • A 18. életévét be nem töltött, magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság – az erről szóló hatályos igazolás másolata (a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolata);

Amennyiben betegségére vonatkozó ezen igazolások valamelyikével Ön rendelkezik, gépjárműadó-kedvezményének érvényesítése céljából fordulhat a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához.

Amennyiben nem rendelkezik ezen igazolások egyikével sem, javaslom, hogy kezdeményezze az új igazolások beszerzését. Az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkező ügyfél a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésére álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal, a lakóhelye szerinti okmányirodánál kérelmezheti súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítását. Ekkor a szakértői szerv által kiadott szakvélemény-másolat – feltéve, hogy az a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását legalább 3 éves időtartamra megállapítja – szolgál alapul a gépjárműadó kedvezmény megállapíthatóságához.

                                                      

                                                                        Adócsoport

 

Aktuális
 
· Hírek
· Apróhirdetések
· Hirdetés feladása
 

Portálok
 
· A Szeghalmi Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ pályázatának ellenőrzése
· Választás 2014
· Magyar Államkincstár
· Sárréti Civilek
· népszámlálás 2011
· Online webkamera
· Sárréti Közkincs-kerekasztal
· Helyi programajánló
· Kalotaszentkirály
· EU Pályázati Portál
· Helyi pályázatok
· beol.hu
· Zene letöltés
· Szeghalom.eu
· Kormányzati portál
· Kistérségi portál
· Békés megyei portál
 


Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 
· Szervezeti és Működési Szabályzat
· Előterjesztések
· Jegyzőkönyvek
 


Sárréti Túra
        Készítette: Quadro Byte Zrt. Szeghalom város - 2008.